بازرسی فنی

آگاهی از استاندارد ها ی انواع سیستم های فنی ، شناخت مغایرت ها و تشخیص میزان بحرانی بودن آنها همه مواردی است که اهمیت تسلط به امر بازرسی فنی را افزون میکند .
بخش عمده ای از تسلط در رشته های مختلف بازرسی فنی به داشتن صلاحیت فنی در شاخه های مختلف استوار است .
شرکت مهندسی صنعتی فهامه دارای تائید صلاحیت 17020 از سازمان ملی استاندارد در رشته های مختلف است :

  • DSC_7684.jpg
  • DSC_7631.jpg
  • DSC_7545.jpg
  • DSC_717811.jpg
  • DSC_713011.jpg
  • DSC_7088.jpg
  • DSC_6996.jpg
  • DSC_5786.jpg
  • DSC_5724.jpg