بازرسی تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی

معاونت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی و صنعتی فهامه با هدف توسعه زمینه های تخصصی شرکت در حوزه های تامین کالا ، بازرسی وآموزش اقدام به گسترش فعالیتهای خود با همکاری شرکتهای بین المللی در حوزه های فوق الذکر نموده است.
اهم فعالیتهای این معاونت به شرح زیر می باشد:
1. مشاوره بازرگانی ، تامین کالا
 در حوزه تامین تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، این معاونت اقدام به مذاکره با بسیاری از سازندگان تجهیزات مورد نیاز این صنعت در کانادا ، اروپا و آسیا نموده و موفق به انعقاد قرارداد نمایندگی با تعدادی از آنها شده است .
2. بازرسی و خدمات کنترل کیفیت
3. آموزش

  • DSC_5909.jpg
  • DSC_5858.jpg
  • DSC_5795.jpg