بازرسی کالا و تجهیزات وارداتی و صادراتی

برخی دیگر از خدمات بازرسی فهامه در مبدا و مقصد شامل :
• نظارت بر  بارگیری ، حمل و تخلیه کالا
• بازرسی بسته بندی و  علامتگذاری
• نمونه برداری
• نظارت بر آزمون
• بازرسی حین ساخت
• بازرسی پس از نصب تجهیزات
•   ارائه سایر خدمات بازرسي بر اساس درخواست مشتریان
و سایر بازرسی های تخصصی تر مانند :
برخی دیگر از خدمات بازرسی فهامه در مبدا و مقصد شامل :
• نظارت بر  بارگیری ، حمل و تخلیه کالا
• بازرسی بسته بندی و  علامتگذاری
• نمونه برداری
• نظارت بر آزمون
• بازرسی حین ساخت
• بازرسی پس از نصب تجهیزات
•   ارائه سایر خدمات بازرسي بر اساس درخواست مشتریان

  • DSC_7631.jpg
  • DSC_5256.jpg
  • DSC_5236.jpg