صدور گواهی COI برای کالا

شبکه وسیع و کارآمد بازرسان فهامه به عنوان نماینده و امین شما آماده ارائه خدمات :
  •  صدور گواهی انطباق برای کالاهای مشمول استاندارد (COI) در مبدا و مقصد میباشند.
  • DSC_7545.jpg
  • DSC_7088.jpg
  • DSC_6996.jpg