ارائه خدمات مدیریت طرح

 
 • شناسایی و تعیین خدمات و فعالیت های مورد نیاز ( روش و سازمان اجرا ) در دوره اجرای پیمان
 • تعیین ضوابط انتخاب مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و...
 • تهیه اسناد مناقصه و انجام آن در صورت نیاز
 • مذاکره با برندگان مناقصات و ارسال گزارش برای کارفرما
 • مدیریت اجرای قرارداد
 • بررسی و تایید برنامه زمانی مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و ...
 • برنامه ریزی و کنترل طرح و نظارت (Supervision) بر پیشرفت کار مشاوران ، پیمانکاران ، سازندگان و ... ، کنترل و تایید آن
 • تامین ، آموزش و مدیریت نیروی انسانی جهت امور خدمات مدیریت پیمان
  
 
 • modirriattarhDSC_5831.jpg
 • ed7add9f046e2cdf51c38aa84a8eb13d68523.jpg
 • 4481ff87f8630c17adcacd8a044db38189733.png