برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه ساختار سازمان پروژه ها ( OBS ) شرح وظایف و ماتریس مسئولیتها (RBS)، ساختار شکست کار ( WBS )،ساختار شکست هزینه ها  ( CBS ) و مراحل انجام ( Work Steps )
 • تهيه برنامه هاي زمان بندي و برنامه ريزي اجراي طرح ها و پروژه ها  و گزارش دهی طی دوره های مختلف با استفاده از  نرم افزارهاي كنترل پروژه نظير  P6 ، MSP
 • تعيين فعاليت هاي عمده و كليدي طرح ها و پروژه ها (Milestone & key Events)
 • آناليز، برآورد و تهيه  احجام , ريز كار و اوزان نسبي اختصاص يافته و منابع مورد نياز فعاليت هاي طرح ها و  پروژه ها
 • برنامه ريزي منابع ،  تخصيص و تسطیح آن و تهيه جداول و نمودارهاي آماری
 • تامین ، آموزش و مدیریت نیروی انسانی جهت امور نظارت ، کنترل پروژه و مدیریت پروژه
 • تهيه گزارشات ادواري شامل پیشرفت وزنی از جمله پیشرفت فیزیکی _ زمانی _ مالی و تعیین مسيرهای بحراني طرح ها و پروژه ها
 • تهیه گزارشات ریسک پروژه ها در  دو حوزه زمان و هزینه با استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه نظیر Pert Master
 • تهيه گزارشات هزينه اي و ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها و محاسبه شاخص هاي ارزش حاصله ( Erned Value ) و نمودار جریان نقدینگی (Cash Flow)
 • آنالیز و تجزیه و تحلیل ریسک های ناشی از اجرای پروژه با استفاده از نمودارهای آماری و ارائه راههای کاهش آن
 • تجزیه و تحلیل عملکرد با استفاده از نمودارهای پیشرفت  ( S-Curve , Banana , Bell , Pie-Chart , Bar Chart و ...
 • برنامه ریزی و کنترل قراردادها و تعیین مایلستونهای آن به منظور ارائه جریان نقدینگی قراردادها و نحوه تزریق بودجه به آن و تعیین نحوه تبادل مالی  با پیمانکاران مختلف
 • DSC_5930.jpg
 • DSC_5884.jpg
 • DSC_5869.jpg
 • 2.png
 • 1.jpg