طراحی و استقرار فرآیندهای سازمانی

 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت قرارداد 
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ادعا ( Claim )
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فروش
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت مالی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش
 
 • tarahi-farayand-sazmaniDSC_5847.jpg
 • farayand-sazmani04.jpg
 • 2.jpg