پیاده سازی سامانه های هوشمند یکپارچه مدیریت پروژه

 
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه سازمانی ( PMIS )
 • طراحی و پیاده سازی راهکارهای سفارش مشتری به کمک فناوری :Share Point Server و استفاده از Project Server 
  برای مدیریت پروژه ها و ارائه خدمات پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه  سازمانی(Enterprise Project Managment(EMP , مدیریت سبد پروژه های سازمانی (EPPM)
 • طراحی و پیاده سازی پورتال های اطلاع رسانی و پورتال های سازمانی با معماری قوی
 • قابلیت به کارگیری بانک اطلاعاتی به روز  MS SQL Server 2008
 • ایجاد داشبوردهای مدیریت برای پایش و کنترل مدیریتی پروژه ها
 • طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مدارک و مستندات ( EDMS )
 • متدولوژی نرم افزاری برای ارتقای مرحله به مرحله توانمندی مدیریت پروژه در سازمان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت جلسات
  
 
 • DSC_5930.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 1.png