طراحی سیستم های یکپارچه مدیریت پروژه

 
 • طراحی و تدوین برنامه استراتژیک سازمانها و پروژه ها
 • طراحی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای روز از جمله PMBOK و Prince در حوزه های :  
           - مديريت يکپارچگي
           - مديريت محدوده
           - مديريت زمان
           - مديريت هزينه
           - مديريت کيفيت
           - مديريت منابع انساني
           - مديريت ارتباطات
           - مديريت ريسک
           - مديريت تدارکات
           - مديريت ذينفعان و انتظارات

 • پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه ( PMO  ) در سطوح مختلف سازمانها
 • استقرار استانداردهای روز مدیریت پروژه از جمله : ISO 21500 ، ISO1006 ، و ...
 • طراحی و پیاده سازی مدل تعالی پروژه ( PEM ) در شرکت ها و سازمان ها جهت شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه
 • مشاوره و طراحی سيستم هاي ارزیابی شرکت ها و سازمان های پروژه محور در بهره وری مدیریت پروژه
 • طراحی داشبوردهای مدیریت برای پایش و کنترل مدیریتی پروژ ه ها
 • تحلیل فاصله (Gap Analyse) سیستم مدیریت پروژه در سازمان ها و تهیه نقشه راه تعالی مدیریت پروژه
 • طراحی سیستم و پیاده سازی بلوغ سازمانی بر اساس استانداردهای مدیریت پروژه    ( OPM3، P3M3 و ....)
 
 • DSC_5869.jpg
 • 2.jpg