بایدها نبایدها-ضدعفونی مداوم وسایل شخصی

باید توجه داشته باشیم که هر یک از ما در هنگام خروج از خانه، خود و وسایل شخصی خود را در مواجه با آلودگی احتمالی قرار می دهیم.

وسایلی که تا قبل از شیوع ویروس کوید-۱۹ بر حسب عادت های خود از آنها استفاده می کردیم، این روزها باید مورد توجه دقیق ما باشند تا اگر در معرض محیط های آلوده قرار می گیرند به موقع پاک و ضدعفونی شوند.

ویدیو بالا برخی از آنها را برشمرده است. توصیه می کنیم ویدیو را ببینید و اگر تاکنون نسبت به ضدعفونی این ابزار و وسایل اقدام نکرده اید، شستشو و ضدعفونی روزانه و مکرر آنها را در صورت لزوم در برنامه های خود قرار دهید.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک کند.