شایعات منتشر شده درباره کرونا را بازنشر ندهیم

 اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا، شایعات پیرامون آن، اخبار و اطلاعات ناگوار و نادرست و بزرگ نمایی آنها آسیب های غیر قابل جبرانی به روح و روان انسان ها در این شرایط سخت وارد می کند.

سازمان یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) ویدیویی تهیه کرده است که تمرکز آن بر عدم نشر اطلاعات نادرست و شایعات و تاکید بر کسب اطلاعات از منابع موثق و معتبر علمی و جهانی است.

سایت یونیسف ایران و سازمان بهداشت جهانی (WHO) می توانند منابع معتبر اخبار و اطلاعات در مورد ویروس کرونا باشند.

 

https://www.unicef.org/iran/

https://www.who.int/