ضدعفونی گوشی موبایل، تبلت و دسته کلید

گوشی موبایل، تبلت و دسته کلید از آلوده ترین وسایل مورد استفاده ما هستند و در صورت تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با صورت، چشم و دهان به راحتی آلودگی و بیماری را انتقال می دهند. در شرایطی که شیوع ویروس کرونا باعث نگرانی های زیادی شده، ضدعفونی کردن این وسایل بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. گوشی همراه، تبلت و کلیدها باید روزانه چندین مرتبه با محلول های حاوی الکل ضدعفونی شوند. محلول جایگزین می تواند دستمال پارچه ای آغشته به مایعات گندزدا باشد. دست آخر در صورت عدم دسترسی به مواد فوق موقتا با مایع دستشویی رقیق شده و دستمال مرطوب این کار را انجام دهید.

از این چندبار، حداقل یک مرتبه تمام قسمت های گوشی را مطابق روش ذکر شده در ویدیو ضدعفونی کنید. فراموش نکنید، ضدعفونی کردن را هم برای گوشی و هم قاب آن انجام دهید.