شیوع کرونا افزایش آلودگی دریاها و اقیانوس ها

در جریان پاکسازی کف دریای مدیترانه توسط  اعضای غواص یک سازمان غیردولتی فرانسوی در نزدیکی شهر آنتیب فرانسه، ده ها ماسک و دستکش از کف دریا جمع آوری شد.

معضل انتشار زباله و عدم رعایت موازین بهداشت، هر روز محیط زیست را بیشتر و بیشتر آلوده میکند. برخی معتقد بودند با شیوع بیماری کرونا بسیاری از انسان ها با تعمق در رفتار خود نسبت به محیط زیست بنا دارند بیشتر از “زمین “محافظت کنند.

اما ظاهرا واقعیت،که در این ویدئو کاملا مشخص و قابل مشاهده است چیز دیگری ست. اکنون نه تنها خیابان ها و کوچه ها، بلکه با کاهش مقررات سختگیرانه قرنطینه، طبیعت و محیط زیست و حتی کف اقیانوس ها از ماسک و دستکش های آلوده ما در امان نیست .

با #محیط_زیست مهربان باشیم و در پاکیزگی و نگهداری آن بکوشیم. تنها یک زمین داریم.