انجام آزمایشات طب کار در سال۱۴۰۱

آزمایش طب کار

سلامتِ همه آفاق در سلامتِ توست

به هیچ عارضه شخصِ تو دردمند مباد

بهداشت کار

آزمایش طب کار یکی از موارد بسیار مهمی است که برای استخدام و همچنین بررسی شرایط جسمانی افراد استخدام شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. این آزمایش به منظور بررسی میزان سلامت جسمانی افراد و همچنین تعیین میزان آسیب های احتمالی ناشی از شرایط کار در افراد استخدام شده، انجام می گیرد.

براین اساس و با هماهنگی های صورت گرفته و اطلاع رسانی های قبلی به کارکنان شرکت، صبح روز ۱۸ اردیبهشت ماه انجام آزمایشات طب کار،بشرح ذیل در محل دفتر مرکزی فهامه صورت پذیرفت:

  • اودیومتری (اندازه گیری شنوایی یا شنوایی سنجی) توسط کارشناس متخصص اودیولوژیست
  • اپتومتری (بینایی سنجی) با E چارت (دید دور)،میدان بینایی
  • نمونه گیری برای انجام آزمایشات روتین خون و روتین ادرار (SGPT،FBS و…)
  • معاینه پزشک و اظهارنظر نهایی متخصص طب کار
  • تشکیل پرونده و اعلام نظر کارشناس بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

با توجه به اینکه بسیاری از بیماری ها در حال حاضر در صورت تشخیصِ زودرس، قابل درمان و یا کنترل می باشند،. هدف از این نوع معاینات، کشف زودرس بیماری های قابل درمان و یا قابل کنترل با انجام معاینات بالینی و تست های پاراکلینیکی می باشد. آزمایش طب کار با بررسی فاکتورهای مختلفِ بدنی، از جمله میزان هورمون ها و فاکتورهایی مثل قند و چربی، باعث تشخیص زود هنگام بیماری و در نتیجه درمان موثر و سریع آن می شود.

فهامه،حافظِ کیفیت و سرمایه

 

مسئولیت سازمانی ، hse ، بهداشت محیط کار ، سلامت شغلی