تغییرفصل و سرویس های  فصلی خودرو

با فرا رسیدن فصل بهار و تغییرات دما لازم است خودروی خود را برای آب و هوای این فصل آماده کنید.

نکات مهم

  • با افزایش دما اولین تغییرات در فشار باد لاستیک ها مشاهده می شود. مراقب باشید و فشار استاندارد لاستیک های خودرو خود را مرتب کنترل کنید.
  • باتوجه به گرم شدن هوا تبخیر مایعات مصرفی خودرو از جمله روغن ترمز افزایش می یابد، کنترل های خود را بخصوص در مورد وضعیت روغن ترمز بیشتر کنید.
  • کنترل سایر مایعات خودرو از آب و ضد یخ گرفته تا شیشه شور را فراموش نکنید.

شاید بهتر باشد پیش از گرم شدن هوا ،کولر خودرو بازبینی شود تا در صورت نیازآماده و در دسترس باشد.

مقدار گاز کولر را کنترل و در صورت نیاز تسمه و فیلتر آن را تعویض نمایید.