حداقل ۱۰ درصد صرفه جویی با نصب سایه بان کولر

فرهنگ سازی مصرفِ انرژی در ساختمان _لوازم سرمایشی

با نصب سایبان بر روی کولرهای آبی می توان حداقل ۱۰ درصد در مصرف انرژی برق صرفه جویی کرد و سرمایش کولر را افزایش داد.

امید داریم با توجه و همراهیِ شما در راستای ارتقای فرهنگ مصرف انرژیِ کشورمان گام برداریم.

 

با اصلاح الگوی مصرف ،در #مصرف_انرژی و آب #صرفه_جویی کنیم.