مدیران ساختمان ها مسئول امنیت آسانسور هستند.

مدیران ساختمان ها مسئول امنیت آسانسور هستند، بنابراین باید :

  • خلاصه وضعیت سرویس و نگهداری آسانسور باید در دسترس باشد تا هنگام بروز مشکلات فنی به آن ها رجوع کنید.
  •   اگر آسانسور کند ( آهسته ) حرکت می کند و یا تکان های موردی دارد ، نباید از آسانسور بهره برداری نمود و در اولین زمان ممکن باید به مسوول سرویس و نگهداری اطلاع داده شود.
  • گر هنگام ایستادن اتاقک ، کف آسانسور با کف طبقه ، هم سطح نباشد ، آسانسور شما حتما به سرویس نیاز دارد.
  • باطری زنگ اضطراری و روشنایی اضطراری ، به اندازه رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه باید توان تامین انرژی داشته باشند. ( حداقل یک ساعت ) این مورد همواره در سرویس و نگهداری ها باید بررسی شود.
  • آسانسور باید به کنترل اضافه وزن مجهز باشد و در صورت افزایش مجاز وزن با علامت شنیداری هشدار دهنده ، مسافران را آگاه سازد. اگر آسانسور فاقد تجهیز فوق باشد ، آسانسور شما استاندارد نمی باشد و می تواند نبود تجهیز فوق ، خطر آفرین باشد.
  • برای سرویس نگهداری و تعمیرات آسانسور باید قرارداد یکساله با شرکت های دارای مجوز داشته باشید.

 نـام ایـن شرکـت ها را میتوانیـد از سایــت های مــعتبر وزارت صــنعت ، مــعدن و تجارت و یا سازمان ملی استاندارد بدست آورید. Lift.isiri.gov.ir

  •  توصیه می کنیم هنگام بازدید نماینده ی فنی شرکت سرویس و نگهداری در محل ساختمان حضور داشته و با ایشان حضورا گفتگو کنید تا دقیقا در جریان وضعیت فنی و نیازهای احتمالی آسانسور باشید و همواره خلاصه وضعیت سرویس و نگهداری باید ثبت گردد.
  •  در پایان بازدید خلاصه وضعیت سرویس و نگهداری باید تکمیل و به امضای نماینده ی شرکت سرویس و نگهداری رسیده و حتما تاریخ بازدید در آن ذکر شود.
  •   از دستکاری آسانسور توسط هر فردی غیر از نماینده ی شرکت سرویس و نگهداری اکیدا جلوگیری بعمل آورید.