انفجار مخزن CNG خودرو در جایگاه سوخت

عدم رعایت الزامات استانداردهای ایمنی و فنی همواره می تواند موجب حوادث ناگوار و بروز خسارت های مالی و جانی گردد.