وظایف شرکت های سرویس ، تعمیر و نگهداری را بدانید

  1. بازدید از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده .

هدف : در این بازدیدها معلوم می شود که آیا آسانسور به سرویس و یا تعمیرات نیاز دارد یا خیر .

  1. سرویس :

قسمت های متحرک و ثابت ، اعم از الکتریکی و مکانیکی به صورت مجزا در هنگام بازدید ، مطابق “ چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور ” ،باید ماهیانه حداقل یکبار ، مورد سرویس قرار می گیرد.

  1. تعمیرات :
  •  تعمیرات پیشگرانه، زمانی صورت می پذیرد که هنوز قطعات و وسایل نصب شده در حال کار بوده و دچار خرابی نشده اند اما عملکرد آنها نسبت به زمان مورد استفاده و یا دفعات کارکرد احتمال خرابی و بروز اختلال را افزایش می دهد.
  • تعمیرات قطعات و اجزای خراب شده،زمانی رخ می دهد که قطعات الکتریکی ، الکترونیکی و یا مکانیکی به طور کامل و یا ناقص از کار افتاده و  نمی تواند به وظایف پیش بینی شده عمل کند.