افزایشِ عمر تایر و کاهش مصرف سوخت خودرو، با استفاده از فناوری نانو!

مدت‌هاست که از دوده به عنوان افزودنی و پُرکننده برای تایر استفاده می‌ شود، اما با تغییر استانداردهای جهانی، تولیدکنندگان داخلی نیز ملزم به استفاده از سیلیکا شدند که سالانه صدها  تُن از این نوع سیلیکا برای تامین نیاز صنعت تایرسازی وارد کشور می‌شود.

یک شرکت دانش بنیان از سال ۹۳ تحقیقاتی پیرامون نانومواد مورد نیاز صنعت کشور آغاز نموده که در نهایت به استفاده از مزایای “نانوذرات سیلیکا” در صنعت تایرسازی منتج گردیده است

مزیت های فناوری نانو در صنعت تایرسازی:

استفاده از این نانوذرات سیلیکا موجب افزایش طول عمر تایر، کاهش مصرف سوخت و فرمان‌پذیری بیشتر خودرو می‌شود.

این شرکت دانش بنیان در حال حاضر به فناوری تولید نانوذرات سیلیکا با گرید مورد نیاز صنعت تایرسازی رسیده‌ا که پس از نیازسنجی به منظور توسعه این فناوری و اطمینان تولیدکنندگان صنعت تایر از منظر کیفیت آن،کار توسعه فناوری ساخت این نوع سیلیکا آغاز ،و تولید اولیه آن نیز به صورت پایلوت انجام شده است.

منبع:برگرفته از سایت ستاد ویژه فناوری نانو