دوره های آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۷

شرکت مهندسی صنعتی فهامه ، واحد همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران

جدول زمانی برگزاری دوره های آموزشی خود را براساس سرفصل های ذیل ، اعلام می نماید:

۱-نمونه گیری به منظور پذیرش

۲- ممیزی داخلی براساس الزمات استاندارد ISO 9001 :2015