فرایند سوختگیری در جایگاه های عرضه سوخت CNG

کلیه مصرف کنندگان سوخت CNG باید در زمان سوختگیری،به منظور حفظ سلامتی خود، همراهان و خودرو، نکات ایمنی و استاندارد را رعایت نمایند.

نکات مهمی که در جایگاه سوخت CNG باید رعایت گردد :

  • باید به علائم هشداردهنده نصب شده در جایگاه توجه گردد.
  • کلیه سرنشینان خودرو بایستی از آن خارج گردند.
  • هنگام سوختگیری موتور خودرو بایدخاموش و ترمز دستی کشیده شده  و صندوق عقب باز باشد.
  • کشیدن سیگار، استفاده از تلفن همراه و لوازم الکتریکی دیگر در جایگاه سوختگیری اکیدا ممنوع است.
  • اپراتور جایگاه فردی ست آموزش دیده که در جایگاه بوده و موظف است در زمان ورود خودرو ابتدا از عدم آسیب دیدگی و برشکاری مخزن خودرو ، اطمینان حاصل و سپس اقدام به سوختگیری نماید .
  • رانندگان خودرو اکیدا مجاز به سوختگیری نیستند.
  • اپراتورجایگاه و راننده خودرو بایستی در پایان سوختگیری و قبل از روشن کردن خودرو از جداشدن نازل از آن مطمئن گردند.

عدم توجه و اجرای هریک از موارد ذکر شده می تواند در زمان سوختگیری CNG، خطرآفرین باشد.