فهامه در یک نگاه

شرکت فهامه از سال 1372 ارائه خدمات مهندسی و تخصصی در زمینه های مختلف صنعتی را در حوزه های ذیل آغاز نموده است:

 • مشاوره سرمایه گذاری در حوزه های نفت ، گاز ، غذایی و ...
 • مشاوره مدیریت
 • ایجاد سیستمهای اطلاعات مدیریت
 • انواع خدمات بازرسی، نظارت ، کنترل پروژه  و خدمات مشاوره در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

دیدگاه های آرمانی فهامه :
صداقت و درستکاری . جهانی شدن . تعلق و تعهد به قرن های آتی

 • DSC_7714.jpg
 • DSC_7606.jpg
 • DSC_7558.jpg
 • DSC_7205.jpg
 • DSC_7109.jpg
 • DSC_6809.jpg
 • DSC_6019.jpg
 • DSC_5909.jpg
 • DSC_5878.jpg
 • DSC_5871.jpg
 • DSC_5742.jpg
 • DSC_5454.jpg
 • DSC_5327.jpg
 • DSC_5226.jpg
 • DSC_5209.jpg

اعضای هیات مدیره

مهندس مرتضی فرآریا

عضو هیات مدیره

مهندس سید ساسان مهرکیان

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس سید حسن خباز

رئیس هیات مدیره

مهندس سید حمیدرضا جوهری

عضو هیات مدیره

شرکای تجاری ما

برخی از مشتریان ما