باید ها و نباید ها در آسانسور

باید ها و نبایدها در آسانسور

در هنگام استفاده از آسانسور ممکن است با مواردی مواجه شوید که ، می توانند هشداری بر عدم وجود ایمنی کامل باشند و اتفاقی ناخوشایند را رقم بزنند ، توجه به موارد زیر ، می تواند رخدادهای ناخوشایند را کاهش دهد :

 • یک پلاک فلزی که شماره تلفن اضطرای و شبانه روزی تعمیرکار آسانسور روی آن درج است نصب گردد.
 • برچسب نکات ایمنی تهیه شده توسط شرکت بازرسی مربوطه نصب گردد.
 • زنگ اعلام اضطراری فعال باشد. ( زنگ خطر )
 • تهویه ی داخل آسانسور در همه حال فعال باشد.
 • باتری اضطراری تامین روشنایی داخل آسانسور فعال باشد.
 • آینه ای در روبروی درب آسانسور نصب شده باشد.

حتما هنگام ورود به آسانسوری که تاکنون از آن استفاده نکرده اید ، باید :

 • تصویر خود را در آینه روبرو ببینید ، به این ترتیب از حضور صحیح کابین در محل مناسب خود مطمین خواهید شد.
 • صفحه کلید طبقات و محل زنگ خطر و محل نصب شماره اضطراری را شناسایی نمایید.
 • در هنگام وقوع زلزله و آتش سوزی و سایر بلایای طبیعی به هیچ وجه از آسانسور استفاده نکنید.
 • کشیدن سیگار در داخل آسانسور ممنوع است

توجه داشته باشید ، آسانسور وسیله ای جذاب برای بازی کودکان است، باید :

 • کودکان خود را با قوانین استفاده از آسانسور آشنا نموده و خطرات آن را گوشزد نمایید.
 • از باز و بسته کردن بی مورد درهای آسانسور خودداری نمایید.
 • بازی کردن با درها میتواند آنها را از کنترل های الکتریکی خارج و امکان بازشدن درها را  افزایش داده و خطر سقوط به تونل آسانسور را افزایش دهد.
 • از کلیدهای طبقات حتما در زمان توقف های واقعی استفاده نمایید.
 • در داخل آسانسور ، به کف کابین ضربه وارد ننمایید .
 • بازماندن درهای آسانسور هنگام بازی یا هر علت دیگر میتواند برای سایر استفاده کنندگان دشواری ایجاد نماید .
 • مطلع باشید که کودکان در حال استفاده از آسانسور هستند .

سرانجام، تا حد امکان ، اجازه ندهید که کودکان به تنهایی از آسانسور استفاده نمایند .