مقدمه ای بر اهمیت مطالعات امکانسنجی:بخش دوم

مطالعات اقتصادی

در قسمت قبل گفتیم که ایجاد هر پروژه ای مستلزم سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری یعنی تخصیص و صرفِ منابع محدود و هزینه بر! لذا مطالعات امکانسنجی پروژه را گاهی مطالعات توجیهی،برنامه ریزی،شناسایی و یا پیش سرمایه گذاری نیز می نامند.

امکانسنجی

با توجه به اهمیت  مطالعات امکانسنجی پیش از سرمایه گذاری و زمانبر و هزینه داشتن این مطالعات،معمولا این مطالعه در چند مرحله انجام می شود تا موجب غربال کردن برترین راهکارهای جایگزین گردد و در نهایت،مطالعه مبسوط و امکانسنجی نهایی،قبل از اقدام قطعی به سرمایه گذاری فقط روی طرح های نهایی صورت می پذیرد.

مطالعات بازار

مطالعات امکانسنجی ممکن است در سه مرحله شناسنایی امکانات،امکانسنجی اولیه و امکانسنجی نهایی صورت پذیرد.نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه،مرحله شناسایی امکانات را در مرحله قبل از تهیه طرح و یا در مرحله مطالعات بنیادی توسعه و حاصل مطالعات آمایش سرزمین،مطالعات منطقه ای و … تعریف می نماید.

تهیه طرح توجیهی

شرکت مهندسی صنعتی فهامه  پایه ۱ صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه ، رتبه الف۳ از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، در رسته مطالعات امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع،با قریب به ۳۰ سال تجربه، ارائه دهنده خدمات مطالعات اقتصادی،تهیه طرح های توجیهی،مطالعات امکانسنجی (فنی-اقتصادی)، مطالعات بازار ،مشاوره مدیریت،مشاوره سرمایه گذاری،مدیریت طرح ها،نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه ،به کلیه فعالان اقتصادی در سطح کشور.

مدیریت طرح ؛ کنترل پروژه ؛ سرمایه گذاری ؛ مشاوره