بایدها و نبایدها_کروناویروس_ ماسک و مسئولیت اجتماعی

  • لبخندهای پنهان شده
  • عینک های بخار گرفته
  • صورت های عرق کرده
  • گوش های رنج کشیده
  • خنده های بی صدا

یک ماسک کوچک،یک پیام بزرگ دارد، من مراقبم، #من_ماسک_میزنم و نقشِ خودم را در سلامت و زنده ماندنِ دیگران ایفا می کنم.

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک نماید.