چند راهکار ساده برای صرفه جویی در مصرف برق خانگی

فرهنگ سازی مصرفِ بهینه انرژی در ساختمان _ راهکارهای ساده :

  • هنگام روز ،پرده های اتاق ها را کنار بزنید و از نور خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید.
  • وسایل اتاق ها (مانند کمد،بوفه و…) را به گونه ای چیدمان کنید که بازدارندهِ نور در طی روز نباشند.
  • پاکیزگی شیشه اتاق ها، برای عبورِ نورِ طبیعی در طی روز.

امید داریم با هم بتوانیم، مصرفِ بهینهِ انرژی را #فرهنگ_سازی کنیم.