بازدید مدیر کل استاندارد استان تهران از فهامه

در بیست و پنجمین سال فعالیت شرکت مهندسی صنعتی فهامه ، جناب آقای دکتر طاهری مدیر کل محترم استاندارد استان تهران بهمراه روسا و کارشناسان محترم آن اداره ، صبح روز ۹۸/۰۳/۰۷ از بخش های مختلف شرکت فهامه بازدید بعمل آوردند .