واژه نامه نظام استانداردسازی و کیفیت (بخش هفتم)

انطباق (Conformity)

برآورده شدنِ یک الزام (یا یک خواسته)

ایمنی (Safety)

رهایی از ریسک غیرقابل قبولِ لطمات

 بازبینی (Surveillance)

تکرار نظام مند فعالیت های ارزیابی انطباق،به عنوان مبنایی برای حفظ  اعتبار بیانیه انطباق

بازرس

فرد واجد شرایط و صاحب صلاحیتی که وظیفه بازرسی را برابر مقررات مربوطه انجام می دهد.

 

بازرسی،بازرسی فنی (Inspection)

بررسی طراحی محصول،محصول،فرآیند یا تاسیسات و تعیین انطباق آنها با الزامات مشخص شده یا با الزامات عمومی بر مبنای قضاوت حرفه ای (اظهارنظرتخصصی)

منبع: standard.ac.ir

 

استاندارد ؛ ایزو ؛ شرکت بازرسی ؛ کنترل کیفیت