محافظت از زنجیره تامین مواد غذایی در برابر کووید۱۹

اگرچه تاکنون شواهد نشان می دهد که انتقال اصلی کووید-۱۹ از طریق انسان ها صورت می گیرد و نه از طریق غذا، با این وجود، بهداشت مواد غذایی هم، به همان اندازه مهم است، زیرا این کار نه تنها از پیدایش ویروس جدید، بلکه از انتقال ویروس هایی که به راحتی از طریق غذا منتقل می شوند (نوروویروس و هپاتیت آ) و همچنین باکتری های مضر، ممانعت و محافظت می کند.

پس می توان گفت :صنعت مواد غذایی و زنجیره تامین آن نقشِ مهمی در تامین بهداشت و سلامت جهانی دارند.

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و تمام برنامه های فعلی که این سیستم ها را پشتیبانی می کنند، حولِ محور استانداردهایی تدوین شده اند که در حالِ حاضر اجرایی هستند. این استانداردها براساس اقداماتِ مبتنی بر تجزیه و تحلیل زیان ، اصولِ کنترل نقاط بحرانی (HACCP) و اصولِ عمومی بهداشت مواد غذایی کدکس می باشند.

راهنمایی هایی که توسطِ FAO به همراهی WHO تهیه شده است باعث می شوند تا یکپارچگیِ زنجیره غذایی حفظ شود و منابع غذایی مناسب و ایمن برای مصرف کنندگان در دسترس باشد.

علی رغم اینکه بخش بزرگی از جمعیت به صورت دورکار هستند، به کارکنانِ بخش صنایع غذایی در مکان های معمول کاریشان نیاز است و حفظ ایمنی و سلامت کارگران در زنجیره های تولید مواد غذایی و تامین، برای در امان ماندن از همه گیری کووید-۱۹ ضروری است.

منبع: سایت CODEX

ترجمه:برگرفته از سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران