بایدها و نبایدها_کروناویروس:اهمیت استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی

#ماسک_بزنیم و #فاصله_گذاری_اجتماعی را رعایت کنیم، تا ناجی انسان‌ها باشیم.

یک ناقلِ بی علامت، می‌تواند یک قاتلِ بی‌علامت هم باشد! #کرونا_را_جدی_بگیریم.

 

به امید آنکه انتشار این توصیه ها به سلامتی اطرافیانمان کمک نماید.