هشدار مدیرکل استاندارد تهران:کپسول های اکسیژن طبی،هر ۵ سال باید بازرسی و آزمون دوره ای شوند!

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد تهران،محمودرضا طاهری با اشاره به اینکه این موضوع طی نامه ای به اطلاع روسای دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران رسیده است،توضیح داد:طبق الزامات استاندارد اجباری ملی ایران (شماره ۶۷۹۲)،کپسول ها و سیلندرهای نگهداری گاز اکسیژن طبی بدون درز و قابل حمل،مستلزم بازرسی و انجام آزمون های ادواری منظم(هر ۵ سال یکبار) هستند.

وی ادامه داد:از آنجا که این کپسول ها،سیکل های شارژ و تخلیه را تحت فشارهای کاری بالا بصورت مکرر طی می کنند و در شرایط حمل و نقل نیز امکان بروز خطر و آسیب برای آنها وجود دارد،در جریان بازرسی و آزمون های دوره ای،کپسول های ناایمن با رعایت جوانب استاندارد از چرخه ی مصرف،خارج می شوند تا از سوانح و حوادث جبران ناپذیر،پیشگیری گردد.

مدیر کل استاندارد تهران افزود:بنابر موازین استاندارد،ارائه هر سیلندر برای بازرسی دوره ای به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده،از مسئولیت های مالک یا استفاده کننده از سیلندر است! بنابر این بهره برداران بایستی از طریق شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های تاییدصلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران،اقدام به بازرسی و آزمون ادواری نمایند.

استفاده از سیلندهای فاقد نشانه گذاری،فاقد مشخصات خوانا و معتبر بازرسی و آزمون بر روی بدنه، فاقد رنگ آمیزی مناسب و منطبق با استاندارد و سیلندهای دارای عیوب ظاهری(مانند فرورفتگی،خوردگی،شیار و…) ممنوع و خطرآفرین است.

فهامه،تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت بازرسی همکار اداره کل استاندارد تهران.

منبع:اداره کل استاندارد تهران