استاندارد و نشانه گذاری محصولات تولیدی

بازرسی محصولات تولیدی

رعایت استفاده از نشان استاندارد و نحوه درج آن بر روی کالاها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این موضوع در خصوص فراورده های غذایی بسیار بیشتر است.با توجه به اهمیت بند نشانه گذاری در خصوص فرآورده های غذایی، رعایت موارد اعلام شده طبق استانداردهای ملی مربوطه بر روی بسته بندی کلیه فرآورده های تولیدی مشمول استاندارد اجباری،از جمله صنایع غذایی الزامی است.

 

ممیزی محصولات تولیدی

برخی از نکات مهم در خصوص برچسب فرآورده های غذایی شامل:

  • انطباق ابعاد علامت استاندارد با دستورالعمل نشانه گذاری
  • درج علامت استاندارد در محل قابل رویت برای مصرف کنندگان محصول
  • اندازه مناسب و خوانا بودن علامت استاندارد و کد ده رقمی درج شده بر روی محصول
  • افزایش اندازه علامت استاندارد با افزایش ابعاد بسته بندی
  • درج نام و نوع فرآورده مطابق با استاندارد ملی به صورت مشخص، خوانا، فونت یکسان و سایر مشخصات اسمی
  • نوشتن نوع کاربرد فرآورده غذایی بر روی برچسب و انطباق آن با استاندارد ملی مربوطه

کنترل کیفیت 

کلیه موارد مطروحه فوق،بایستی توسط کلیه تولیدکنندگان صنایع غذایی رعایت گردد و  در صورت عدم رعایت موارد اعلام شده، به واحدهای تولیدی صنایع غذایی، پس از اتمام مهلت مقرر پس از ابلاغ به واحدهای تولیدی،هریک از ادارات کل استانی استاندارد کشور، نسبت به تعلیق پروانه استاندارد فرآورده مربوطه به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد اقدام خواهد کرد.

منبع: isiri.gov.ir

 

نشانه گذاری ؛ بازرسی کالا ؛ نمونه برداری ؛ بازرسی استاندارد