واژه نامه نظام استانداردسازی و کیفیت(بخش نهم)

تاییدصلاحیت (Accreditation)

تایید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی صلاحیت آن نهاد برای انجام وظایف ارزیابی انطباق مشخص شده،می باشد.

 تاییدیه (Approval)

مجوز برای یک محصول یا یک فرایند که قرار است به بازار عرضه گردد یا برای مقاصد بیان شده یا طبق شرایط بیان شده استفاده شود.

 تجدید پذیریِ اندازه گیری (Measurement reproducibility)

دقت اندازه گیری تحت شرایطِ تجدیدپذیری اندازه گیری.

تجدید پروانه

اعطای مجدد حقِ استفاده از علامت استاندارد پس از رفع نواقصی که موجبات تعلیق را فراهم آورده است.

 تجدیدنظر

انجام اصلاحات لازم بمنظور بهبود و افزایش کفایت و اثربخشی یک مدرک برای دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد.فعالیت تجدید نظر معمولا در پیامد و بر اساس نتایج حاصل از بازنگری انجام می پذیرد. (مطلب مرتبط)

منبع: standard.ac.ir

 

جهت مطالعه مطالب بیشتر می توانید اینجا کلیک نمایید.

 

استاندارد ؛ ارزیابی ؛ممیزی