فناوری نانو و استانداردسازی

استاندارد محصولات نانو

بسته‌بندی‌های موادغذایی و افزاره‌های پزشکی استانداردسازی می‌شوند

استاندارد ملی برای “تعیین مشخصات و روش‌های اندازه‌گیری نانو  چندسازه‌های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی” و “ارزشیابی زیست شناختی افزاره‌های پزشکی” تدوین و آماده انتشار شدند.استاندارد “فناوری نانو – ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻧﺎﻧﻮﭼﻨﺪﺳﺎزه ای ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺎﻧﻊﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی” و نیز استاندارد ملی «فناوری نانو – ارزشیابی زیست شناختی افزاره‌های پزشکی – قسمت ۲۲: راهنمای نانو مواد» تصویب و آماده انتشار شدند.

برای تدوین این استاندارد های ملی، از استاندارد بین‌المللی ایزو به شماره های ۲۱۹۷۵ و ۲۲-۱۰۹۹۳ که در سال ها ۲۰۲۰ و ۲۰۱۷ توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) منتشر شده است به عنوان منبع استفاده گردیده است.

ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽآﻣﯿﺪ و ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮاﺷﯿﺎ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﮔﺎز، ﺧﻮاص ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﺑﺨﺎر آب، ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﺧﻮاص ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

استاندارد افزاره های پزشکی برای ارائه یک چارچوب کلی طراحی شده است و جنبه‌های مهمی را برجسته می کند که لازم است در  هنگام ارزیابی ایمنی افزاره‌های پزشکی متشکل از، حاوی و/یا ایجادکننده نانومواد درنظر گرفته شوند. همچنین این استاندارد اشکالات پنهان و موانع متداول شناسایی شده در آزمون نانومواد در مقایسه با مواد توده یا گونه‌های شیمیایی مولکول کوچک را مشخص می‌کند. در این استاندارد، دانش فنی موجود برای نانومواد بیان شده است و پروتکل‌های آزمون با جزئیات شرح و ارائه شده است. بنابراین،این استانداردِ جدید می‌تواند به عنوان مبنایی برای استانداردهای آینده از جمله “پروتکل‌های دقیق آزمون نانومواد” باشد.

 

نانو و استانداردسازی و ایمنی محصولات

تدوین استاندارد ملی برای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب‌ﮔﺮﯾﺰ

استاندارد « ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ – ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب‌ﮔﺮﯾﺰ – ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ روش ﻗﻄﺮه ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﻪ – ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ و روشﻫﺎی آزﻣﻮن» تصویب و آماده انتشار  گردیده است.ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آبﮔﺮﯾﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ. ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﻮق آب گرﯾﺰ در ﺳﺎل ۲۰۲۰ حدود ۸/۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: رﺳﻮب‌دﻫﯽ ﺑﺨﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻻﯾﻪ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ، ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮐﻨﺪوﭘﺎش، رﺳﻮب‌دﻫﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ، آﻧﺪاﯾﺰﯾﻨﮓ، ﻓﻮﺗﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺳﻞ-ژل.

دانش بنیان و استاندارد

ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﯾﮋه ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آبگریز ﻋﺒﺎرت است از: ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﯿﺰﺷﻮﻧﺪﮔﯽ، ﺿﺪ ﻏﺒﺎر ﺑﻮدن، ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻮدن، ﯾﺦ ﮔﺮﯾﺰی، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ، ﮐﻢ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺑﺪن. ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ، در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ و در نتیجه ﺧﻮاص آبگریزی آنها ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری شامل ﺳﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮرﻧﺪه و ﭼﺮﺧﻪ دﻣﺎﯾﯽ می‌شود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوام ﺳﻄﻮح ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روشﻫﺎی آزﻣﻮن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻄﻮح و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﻮق آب ﮔﺮﯾﺰ را تعیین می‌کند. در این استاندارد روش‌های آزمون برای اندازه‌گیری دوام اﯾﻦ ﺳﻄﻮح در برابر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ و ﻧﺮﻣﺎل، ﺳﺎﯾﺶ، ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺮم (آب)، ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺖ (شن)، ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻣﺎﯾﻌﺎت (اﺳﯿﺪ، ﺑﺎز، ﻣﻮاد ﯾﻮﻧﯽ) و چرخه دﻣﺎﯾﯽ ارائه می‌شود.

منبع: news.nano.ir

 

استاندارد و بازرسی فنی محصولات نانوفناوری

شرکت مهندسی صنعتی فهامه،اولین و تنها شرکت بازرسی دارنده گواهی نامه تاییدصلاحیت بازرسی فنی “محصولات فناوری نانو براساس الزامات استاندارد ایران-ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران (NACI).

 

کنترل کیفیت ، نانومقیاس ، بازرسی فنی ، نانونماد